TH EN

ค่าสงวนสิทธิ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับทรูจีไอเอฟ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ การเสนอการใช้งานทรูจีไอเอฟเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น การใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมด การใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ โปรดอย่าเข้าสู่ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ทรูจีไอเอฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ทรูจีไอเอฟรวบรวมได้ จากทรูจีไอเอฟเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นใดๆ ในกิจการของทรูจีไอเอฟ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทรูจีไอเอฟสำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ทรูจีไอเอฟได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของทรูจีไอเอฟและของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ (ซึ่งรวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ของทรูจีไอเอฟ และของบุคคลที่สาม โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทรูจีไอเอฟขอสงวนสิทธิของทรูจีไอเอฟทั้งหลายที่ทรูจีไอเอฟอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ทรูจีไอเอฟไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทรูจีไอเอฟหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทรูจีไอเอฟ

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

ทรูจีไอเอฟขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว ทรูจีไอเอฟจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วยเงื่อนไขหนึ่งในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่าน คือท่านจะต้องไม่ใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับทรูจีไอเอฟเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในทรูจีไอเอฟเว็บไซต์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทาง ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

ทรูจีไอเอฟไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ทรูจีไอเอฟไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรูจีไอเอฟไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลจะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ

ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า ทรูจีไอเอฟจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำผ่าน ทางทรูจีไอเอฟเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับทรูจีไอเอฟอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้ทรูจีไอเอฟเว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่านกับทรูจีไอเอฟแต่อย่างใดทั้งสิ้น