TH EN

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน


คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน


ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

  1. (ก) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
  2. (ข) นายนพปฎล เดชอุดม
  3. (ค) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด


การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน


บริษัทจัดการมีอำนาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด แต่ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนเสมอ


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ


คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว